Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2018 a zmeny od 1. 1. 2019

Lektorky: Ing. Janka Turóciová a Ing. Mária Dimitrovová, FS SR, Banská Bystrica, Košice

Dlhoročné metodičky v oblasti účtovníctva a daní PO, lektorky SKDP, SKAu, Daňovej školy, autorky odborných publikácií, článkov...

Termín a miesto konania:

Dátum Deň Miesto konania Objednávka*
28.01.2019 pondelok Dom odborov, Žilina
* V prípade, že objednávku seminára realizujete pre viacerých účastníkov, uveďťe ich mená do "Poznámky k objednávke".

Seminár odporúčame:

ekonómom, účtovníkom, daňovým poradcom, audítorom, majiteľom a konateľom malých aj stredných podnikov (majú šancu efektívnejšieho rozhodovania pri chode firmy)

Časový harmonogram:

08:30 − 09:00 registrácia účastníkov
09:00 − 11:30 prednáška
11:30 − 12:30 obed
12:30 − 17:00 prednáška a diskusia
Organizátor si po dohode s účastníkmi, lektormi vyhradzuje právo na zmeny v harmonograme.

Program seminára:

 1. Účtovné predpisy, zmeny od 1.1.2018 a od 1.10.2018
  • Vlastné imanie – účtovanie príspevkov do kapitálových fondov podľa § 217a Obchodného zákonníka
  • Virtuálna mena
  • Archivácia účtovných dokladov
  • Ostatné zmeny – zmeny v súvislosti so zrušením spoločností bez likvidácie, s registrom účtovných závierok, správne delikty
 2. Zákon o dani z príjmov, zmeny s účinnosťou pre rok 2018 so zameraním na právnické osoby
  • Tvorba a použitie kapitálového fondu z príspevkov
  • Oslobodené príjmy
  • Daňové výdavky a daňovo neuznané výdavky – odpisovanie budov u poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti, pohľadávky v nadväznosti na zmeny v Exekučnom poriadku a zákone o konkurze a reštrukturalizácii, náklady na dopravu a ubytovanie zamestnancov, úroky z úverov a pôžičiek na obstaranie obchodných podielov a iné
  • Exit tax a osobitný základ dane
  • Pravidlá pre zdanenie výplaty oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení
  • Obmedzenie používania pôvodných cien pri podnikových kombináciách
  • Daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou – zdaňovanie služieb, stále prevádzkarne a iné
  • Úľavy na dani pre príjemcov regionálnej investičnej pomoci
  • Duálne vzdelávanie a praktické vzdelávanie žiakov
  • Virtuálna mena
  • Transferové oceňovanie - nové usmernenie MF SR k obsahu dokumentácie a iné
 3. Mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka
  • Overovanie správnosti veľkostnej skupiny k 1.1.2018
  • Zmena veľkostnej skupiny
 4. Okruhy účtovania vybrané podľa najčastejšie vyskytujúcich sa otázok, posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
  • Výskum a vývoj
  • Zostavenie súvahy ku dňu skončenia likvidácie, vedenie účtovníctva po skončení likvidácie, likvidačný zostatok z účtovného hľadiska, zrážková daň z likvidačného zostatku
 5. Prípravné práce pred uzavretím účtovných kníh
  • Kontrola bilančnej kontinuity
  • Triedenie účtovných dokladov
  • Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania
 6. Závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové prípady a ich posúdenie podľa zákona o dani z príjmov
  • oceňovanie metódou vlastného imania, ak bol realizovaný príspevok na účet 413 – Ostatné kapitálové fondy, kurzové rozdiely z precenenia cenných papierov a podielov vyjadrených v cudzej mene, opravné položky, rezervy, odložená daň a ďalšie
 7. Zisťovanie základu dane z príjmov právnickej osoby
  • mimoúčtovné úpravy základu dane z príjmov (daňové výdavky po zaplatení, pohľadávky, záväzky, majetok, zdanenie luxusu, reklamné predmety, cestovné náhrady a iné)
 8. Daň z príjmov a zápočet daňovej licencie od 1.1.2018
 9. Zostavenie účtovnej závierky
  • Zmeny v opatreniach pre zostavenie účtovnej závierky mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky
  • Zverejňovanie vybraných informácií v poznámkach mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky
 10. Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
  • Overenie účtovnej závierky audítorom, uloženie účtovnej závierky a ostatných dokumentov do registra účtovných závierok, schválenie účtovnej závierky
  • Nesprávne podanie účtovnej závierky – následky
 11. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
  • Povinnosť podania, lehota na podanie a spôsoby jej predĺženia, tlačivo daňového priznania účinné pre rok 2018
 12. Stručná informácia k zmenám legislatívy s účinnosťou od 1.1.2019
  • Zmeny zákona o účtovníctve a postupov účtovania
  • Zmeny zákona o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby
 13. Diskusia

Cena:

Plná cena: 96 eur (pozri možné zľavy)
Ceny so zľavou: 88 eur pri prihlásení a platbe do 18. 1. 2019 (rozhoduje dátum pripísania platby na účet organizátora), po tomto dátume je platná plná cena 96 eur.

V cene sú zakalkulované náklady na seminár, pracovný materiál, lektorské zabezpečenie, občerstvenie, darčeková poukážka na nákup potravinového tovaru v hodnote 3 eurá, ktorú je možné použiť aj ako stravnú poukážku na obed.

Platobné, dodacie, fakturačné a storno podmienky pri prihlasovaní sa na semináre:

Špecifické pre tento seminár:

Prihlásiť sa je možné najneskôr 7 dní pred dňom konania seminára, t.j. uzávierka prihlášok je 19. 1. 2018. Odhlásiť sa je možné najneskôr do 8,00 hodiny v deň seminára bez udania dôvodu, bez nutnosti poslať za seba náhradníka, v deň konania telefonicky, peniaze obratom vraciame.

Platby po 28. 1. 2019 nie sú možné, iba ak sa s organizátorom nedohodnú mailom inak.

Organizátor, fakturačné údaje:

Martin Benko – EDUCA SLOVAKIA, Platanová 3229/24, 010 07 Žilina,
IČO: 46 499 288,
DIČ: 10 74 557 748
VS (variabilný symbol): 28012019
Číslo účtu organizátora: 318 419 9002/5600 Prima banka
IBAN: SK92 5600 0000 0031 8419 9002
SWIFT: KOMA SK 2X

Všeobecné – platné pre každý seminár:

1. Prihlásiť sa možno:
- najjednoduchšie prostredníctvom webovej stránky www.educaslovakia.sk systémom online (každý seminár je umiestnený v strede stránky a vedľa neho je v svetlomodrom poli okienko Objednať). Predtým, alebo počas prihlasovania (prihlasovací formulár Vás na to upozorní) je potrebné sa bezplatne zaregistrovať. Registrácia slúži na ochranu údajov odberateľa aj dodávateľa.
- zaslaním prihlášky mailom – s uvedením, na ktorý seminár sa účastník prihlasuje, fakturačných a poštových údajov odberateľa, mena kontaktnej osoby, mien účastníkov, telefonických a mailových kontaktov
- telefonicky na 0904 390 339 alebo 041/72 33 900
2. Prijatie prihlášky na seminár/kurz/konferenciu Vám organizátor po jej prevzatí a zaevidovaní potvrdí mailom, alebo telefonicky.
3. Na seminár/kurz/konferenciu budete zaradený v poradí, v akom bude Vaša prihláška doručená. Odborný seminár/kurz/konferencia sa uskutoční iba v prípade, že sa naň prihlási dostatočný počet účastníkov. V prípade prekročenia kapacity seminára/kurzu/konferencie alebo nedostatočného počtu prihlásených Vám organizátor ponúkne náhradný termín alebo seminár/kurz, príp. zrušenie prihlášky, o čom Vás včas bude informovať.
4. Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania seminára/kurzu, ak je však kapacita prednáškovej miestnosti dostatočná, prihlasovanie je až do dňa konania seminára možné. Prihlášky po termíne uzávierky konzultujte, prosím, telefonicky alebo mailom s organizátorom.
5. Vstup účastníka na seminár/kurz/konferencie je podmienený zrealizovaním platby poplatku. Realizácia platby je možná na základe pozvánky a v nej uvedenými údajmi o cene, čísle účtu dodávateľa a variabilným symbolom. Pri platbách je potrebné dať príkaz na úhradu najneskôr 3 dni pred konaním seminára, pri neskorších platbách je potrebné sa preukázať pri vstupe na seminár/kurz/konferenciu potvrdením o úhrade poplatku. Poplatok je po odkonzultovaní s dodávateľom možné uhradiť aj v hotovosti na mieste konania seminára/kurzu/konferencie. Pri časových zľavách (zľave pri platbe do určitého dňa) rozhoduje deň pripísania platby na účet organizátora. Daňový doklad Vám bude zaslaný v zmysle platných predpisov.
6. Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu osoby prednášajúceho, termínu, miesta konania alebo zrušenia seminára/kurzu (v mimoriadnych a zreteľahodných situáciách). O všetkých zmenách Vás bude včas informovať písomne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
7. Účastník odborného seminára/kurzu berie na vedomie, že na seminári/kurze je zakázané zaznamenávanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo – obrazových záznamov a zaväzuje sa tento zákaz rešpektovať.
8. Okrem týchto všeobecných podmienok sú pri každom seminári uverejnené aj špecifické podmienky, ktoré zohľadňujú rozdielnosť podmienok pri rôznych typoch seminárov.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker